ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 56

กันยายน-ธันวาคม 2552

ผู้เข้าชม 219 ครั้ง

18 บทความ

คำมั่นสัญญา (ตอน ๙ - ลักษณะข้อตกลง)

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 60 ครั้ง

คำมั่นสัญญา (ตอน ๑๐ - ลักษณะคำมั่น ๑.)

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 65 ครั้ง

คำมั่นสัญญา (ตอน ๑๑ - ลักษณะคำมั่น ๒.)

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 70 ครั้ง

จดหมายเปิดผนึกเกี่ยวกับมาตรา ๔๓๗, ๑๓๓๖ (กรณีการถอนคำเสนอจะทำสัญญาเป็นละเมิด)

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 61 ครั้ง

สำนวนโวหารในทางกฎหมายและคำพิพากษา

สมบูรณ์ บุญภินนท์

อ่าน 124 ครั้ง

สิทธิดีกว่าผู้อื่นในสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

สมบูรณ์ บุญภินนท์

อ่าน 71 ครั้ง

ปัญหาการยุติข้อเท็จจริงและปรับใช้หลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนและประโยชน์ของชาติ

ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส,

อ่าน 67 ครั้ง

การบังคับคดีหุ้นในประเทศฝรั่งเศสและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบังคับคดีหุ้นของไทย

ดร.ธนกร วรปรัชญากูล

อ่าน 62 ครั้ง

การกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดในมุมมองทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์

วีรภัทร ชัยรัตน์

อ่าน 67 ครั้ง

ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ยา

นิสาชล ตรีไพบูลย์

อ่าน 58 ครั้ง

การประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ : ศึกษากรณีสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

วณิชดา สาระศรี

อ่าน 58 ครั้ง

ตุลาการภิวัตน์กับวิกฤติการณ์ทางการเมือง ๒๕๔๙

อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร

อ่าน 56 ครั้ง

สิทธิปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วยตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

ไพศาล ลิ้มสถิตย์

อ่าน 74 ครั้ง

ความชอบธรรมในการทำแท้งกรณีชีวิตในครรภ์มารดาไม่สมประกอบ

(Justification for Abortion in case of Serious Deformed Fetus)

เมธิกาญจน์ ช้างหัวหน้า

อ่าน 59 ครั้ง

ศาลอุทธรณ์ "เพิกถอน" หมายจับ ได้หรือไม่

สุชาย จอกแก้ว

อ่าน 63 ครั้ง

การวิเคราะห์ระบบยุติธรรมทางอาญาของไทยด้วยหลักเศรษฐศาสตร์

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ธราธร รัตนนฤมิตศร, ทรงพล สงวนจิตร

อ่าน 54 ครั้ง

ข้อความคิดและเหตุผลของการลงโทษการพยายามกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาเยอรมัน

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

อ่าน 63 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : เจาะม่านนิติบุคคล

(Piercing the corporate veil) (3)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 70 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656