ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 54

พฤษภาคม-สิงหาคม 2550

ผู้เข้าชม 125 ครั้ง

14 บทความ

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการนับอายุของบุคคลตามมาตรา ๑๖ ผิดพลาดอย่างไร

-

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 41 ครั้ง

หมายเหตุคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๒/๒๕๔๙

-

กีรติ กาญจนรินทร์

อ่าน 54 ครั้ง

ฎีกาวิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๒๖/๒๕๔๘ การใช้ชื่อของหุ้นส่วนและบุคคลภายนอกระคนเป็นชื่อห้าง

-

รศ.วรวุฒิ เทพทอง

อ่าน 61 ครั้ง

ถ้า ธปท. เลิกนโยบายเงินบาทอ่อน จะทำให้ประเทศไทยพ้นวิกฤตเศรษฐกิจและประชาชนก็จะมีฐานะดีด้วย

-

มีพาศน์ โปตระนันทน์

อ่าน 30 ครั้ง

ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ : แง่มุมของกฎหมายบริษัทสาธารณรัฐประชาชนจีน

Minimum Capital : Perspectives under Chinese Company Law

, ฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

อ่าน 42 ครั้ง

-

The Proposal of Voluntary Bankruptcy for Individual Debtors in Thailand

อ่าน 37 ครั้ง

หนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา : ศึกษาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ

-

ดร.นิพันธ์ จิตะสมบัติ

อ่าน 36 ครั้ง

หนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง)

-

ดร.นิพันธ์ จิตะสมบัติ

อ่าน 40 ครั้ง

-

Spam

อ่าน 50 ครั้ง

มาตรการการจัดการปัญหาการเผยแพร่ภาพลามกบนอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ

-

วราภรณ์ วนาพิทักษ์

อ่าน 43 ครั้ง

วิธีพิจารณาคดีอาญาตามระบบไต่สวนของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

-

ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์

อ่าน 37 ครั้ง

ความจำเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย (Der allgemeine rechtfertigende Notstand) ตามกฎหมายอาญาเยอรมัน

-

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

อ่าน 26 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ

-

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 28 ครั้ง

รวมคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่น่าสนใจ

-

จิรฉวี อินทจาร

อ่าน 39 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656