ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 64

กันยายน-ธันวาคม 2560

ผู้เข้าชม 259 ครั้ง

13 บทความ

ข้อพิจารณาว่าด้วยการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และอินเทอร์เน็ตในฐานะที่เป็นช่องทางในการกระทำความผิด

ผศ.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

อ่าน 107 ครั้ง

ศักยภาพและข้อจำกัดของ Big Data ศักยภาพและข้อจำกัดของ Big Data ในกระบวนการยุติธรรม

ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์

อ่าน 83 ครั้ง

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัล

ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

อ่าน 102 ครั้ง

มาตรการตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ (Cyberbullying)

ณัชชา ศรีขจร

อ่าน 98 ครั้ง

Fintech กับกฎหมาย

พิเศษ เสตเสถียร

อ่าน 115 ครั้ง

วิกฤตการณ์ Uber และ Grab ในประเทศไทยกับข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส

ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย

อ่าน 102 ครั้ง

การใช้เหตุผลทางกฎหมาย

กำพล ภู่สุดแสวง

อ่าน 92 ครั้ง

มาตรการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีผลต่อนักการเมืองไทย : กรณีศึกษาหวยบนดิน

ปราโมทย์ ธรรมพนิชวัฒน์

อ่าน 118 ครั้ง

การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่พึงประสงค์ของไทย

ผศ.ดร.อุทิศ สุภาพ

อ่าน 127 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

อ่าน 158 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิที่จะถูกลืมบนอินเทอร์เน็ต

ยิ่งรัก อัชฌานนท์

อ่าน 75 ครั้ง

บทแนะนำ หนังสือ : The New Digital Age และMostly Cloudy – อนาคตในโลกยุคดิจิทัล โอกาส ความหวัง และความท้าทาย

ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 87 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) – พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Evidence)

Digital Forensic Evidence

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 180 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656