ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 64

พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

ผู้เข้าชม 261 ครั้ง

15 บทความ

การบรรยายพิเศษศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ในงานนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง “ศาลยุติธรรมเชิงรุก : การอำนวยความยุติธรรม เชิงมนุษยธรรมผ่านกระบวนการทางจิตสังคม”

ศ. (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล

อ่าน 64 ครั้ง

ผู้ติดยาเสพติด : ผู้ป่วยหรืออาชญากร

นพ.วิโรจน์ วีรชัย

อ่าน 68 ครั้ง

ผู้เสพติดต้องการความช่วยเหลือ : คลินิกจิตสังคมมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าคือคำตอบ

Addicts Need Help : Psycho-Social Clinic, Justified by Substantial Evidence, Provides the Answer

สมภพ นันทโกวัฒน์

อ่าน 91 ครั้ง

พฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการจัดการความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว

ดุษฎี โยเหลา, ธนวัฒ พิสิฐจินดา, นริสรา พึ่งโพธิ์สภ, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์

อ่าน 77 ครั้ง

การประเมินคัดกรองเพื่อการบำบัดและป้องกันการกระทำผิดซ้ำในคดีเด็กและเยาวชน

นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์

อ่าน 88 ครั้ง

หนี้นอกระบบกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกฎหมาย

พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ,

อ่าน 101 ครั้ง

สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมประเด็นที่ดิน

รศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์,

อ่าน 74 ครั้ง

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับค่าเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ดร.ปาริชาต มั่นสกุล

อ่าน 68 ครั้ง

ปรัชญาอาชญาวิทยาในการลงโทษ : การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา

ผศ.ดร.อุทิศ สุภาพ

อ่าน 91 ครั้ง

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบในยุคโลกาภิวัตน์

ศ. (พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุง, ,

อ่าน 63 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกัน : มุมมองผู้พิพากษาไทย

Relationship between Reorganization Proceeding and Secured Transactions Regimes : Thailand Judicial Perspectives

ดร.กนก จุลมนต์

อ่าน 163 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

อ่าน 61 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : มาตรการการลงโทษภายหลังมีคำพิพากษาในประเทศฝรั่งเศส คดีนายเจโรม แกวิลและการใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์

ยิ่งรัก อัชฌานนท์,

อ่าน 61 ครั้ง

บทแนะนำหนังสือ : หวนคืนสู่รากฐานของการศึกษา กฎหมาย - “ความยุติธรรม : สิ่งที่ถูกต้องควรทำคืออะไร?”

ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 60 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) - การเบิกความของพยาน (Witness Testimony)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 75 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656