ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 64

มกราคม-เมษายน 2560

ผู้เข้าชม 225 ครั้ง

11 บทความ

เมื่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาลงโทษผู้บริสุทธิ์ : มุมมองจากภายนอกวงการกฎหมายไทย

Wrongful Convictions : Perspectives from Outside Thailand’s Legal System

ดร. ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 111 ครั้ง

เมื่อมนุษย์นั่งบัลลังก์ศาล : เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยการพิพากษาคดี

(When A Man Rules Court : Behavioral Economics of Judicial Decision)

ดร. ธานี ชัยวัฒน์

อ่าน 88 ครั้ง

อคติการรู้คิดทางด้านสถิติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในศาลยุติธรรม

-

ดร. ณัฐวุฒิ เผ่าทวี

อ่าน 71 ครั้ง

ความทรงจำที่เปลี่ยนแปลงได้ของเรา : ผลกระทบในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ

-

ดร. อลิซาเบธ ลอฟตัส แปลโดย ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 83 ครั้ง

นิติจิตวิทยา - เด็กในฐานะพยาน

-

ดร. เดนนิส ฮาววิตต์ แปลและเรียบเรียงโดย ขจรเดช ดิเรกสุนทร

อ่าน 109 ครั้ง

การอุทธรณ์คดีล้มละลายต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

-

กมล ธีรเวชพลกุล

อ่าน 78 ครั้ง

สิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ และประเทศไทย

Consumer Rights under the English and Thai Law

ปกรณ์ ยิ่งวรการ

อ่าน 210 ครั้ง

ฎีกาน่าสนใจ

-

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อ่าน 98 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศฝรั่งเศส และคดี Outreau - การตัดสินคดีที่ผิดพลาด

-

ยิ่งรัก อัชฌานนท์

อ่าน 88 ครั้ง

บทแนะนําหนังสือ : เรื่องน่าอ่าน – เมื่อใคร ๆ ต่างแย่งกันรับผิด แล้วจะหาความจริงได้อย่างไร? อุทาหรณ์จากวรรณกรรมญี่ปุ่นและเรื่องจริงสุดอื้อฉาวที่สวีเดน

-

ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 82 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย - บทตัดพยาน

Legal English - Exclusionary Rules

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 86 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656