ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 65

มกราคม-เมษายน 2561

ผู้เข้าชม 279 ครั้ง

15 บทความ

สรุปการสัมมนาทางวิชาการงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง “ศาลยุติธรรมในกระแสการปฏิรูป”

ดร.วีรพงศ์ รามางกูร, ศ. (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล, ศ.ดร.จิรนิติ หะวานนท์, ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ดร.ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 71 ครั้ง

สรุปการสัมมนานิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง “การปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว : วิสัยทัศน์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี”

ศ. (พิเศษ) โสภณ รัตนากร, มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์, กำพล รุ่งรัตน์, ดร.ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 68 ครั้ง

สรุปการสัมมนาทางวิชาการงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง “สรุปการสัมมนาทางวิชาการงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม

ศ. (พิเศษ) เข็มชัย ชุติวงศ์, พิศล พิรุณ, ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ, อธิคม อินทุภูติ, พงษ์เดช วานิชกิตติกูล

อ่าน 73 ครั้ง

การพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการพิจารณาคดีในระบบไต่สวน

ณรงค์ ใจหาญ, ปกป้อง ศรีสนิท, สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, ณภัทร สรอัฑฒ์, ทัศมัญช์ ใจหาญ

อ่าน 125 ครั้ง

ปัญหาหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย

ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

อ่าน 61 ครั้ง

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจกับการปรับตัว และโอกาสการพัฒนาของศาลยุติธรรม

ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล

อ่าน 69 ครั้ง

การขังในระหว่างการสืบสวนสอบสวนและหลักเกณฑ์การร้องขอในเรื่องดังกล่าวในนิติรัฐ - ภาพกว้างของบทกฎหมายในประเทศสหพันธ์สาธาณรัฐเยอรมัน

Ajarn Henning Glaser, ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

อ่าน 72 ครั้ง

เปรียบเทียบหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวโดยศาลตามกฎหมายสกอตแลนด์และกฎหมายไทย

ดร.ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 59 ครั้ง

การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดช่องโอกาสในการตกเป็นเหยื่อ

ผศ. (พิเศษ) ดร.อุทิศ สุภาพ

อ่าน 67 ครั้ง

ดุลยพินิจและมาตรฐานการลงโทษในคดีตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

วีณา อนันตสมบูรณ์, สิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์

อ่าน 70 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

เผ่าพันธ์ ชอบนํ้าตาล

อ่าน 58 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : โทษประหารชีวิตในประเทศฝรั่งเศส และนายฟิลิป มอริซ : นักโทษประหารคนแรกที่ไม่ถูกประหารชีวิต

ยิ่งรัก อัชฌานนท์

อ่าน 59 ครั้ง

บทแนะนำหนังสือ : Trial and Error in Criminal Justice Reform : Learning from Failure (revised edition)

ดร.ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 69 ครั้ง

Misbehaving และเรื่องอื่นๆ เมื่อวิญญูชนไม่มีเหตุผล รู้ทันอคติในสมองคนด้วยหลักจิตวิทยา

ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 61 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) ปัญญาประดิษฐ์กับความรับผิดทางกฎหมาย (Artifi cial Intelligence and Legal Liability)

(Artifi cial Intelligence and Legal Liability)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 73 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656