ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 65

พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

ผู้เข้าชม 295 ครั้ง

16 บทความ

THE EUROPEAN INVESTMENT COURT SYSTEM : A FALSE GOOD IDEA?

อ่าน 76 ครั้ง

A NEED FOR GOVERNANCE ON INTERNATIONAL ARBITRATION : ISSUE CONFLICTS AND IMPARTIALITY STANDARDS

อ่าน 64 ครั้ง

กฎหมายไทยกับการส่งเสริมอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางพาณิชย์

อนันต์ จันทร์โอภากร

อ่าน 81 ครั้ง

อนุญาโตตุลาการกับการพิจารณาโดยเปิดเผย : จุดเปลี่ยนในอนาคต?

สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล, พิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล

อ่าน 76 ครั้ง

การปรับปรุงกระบวนการอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย

พิชัยศักดิ์ หรยางกูร

อ่าน 82 ครั้ง

การสนับสนุนทางการเงินของบุคคลภายนอกในการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์

อ่าน 101 ครั้ง

ความสงบเรียบร้อย" ถึงเวลาหรือยังที่ปราบม้าพยศ?

วิภานันท์ ประสมปลื้ม

อ่าน 97 ครั้ง

หลัก "รัฐไม่ต้องจ่ายในสิ่งที่รัฐไม่ได้เป็นหนี้" : ความหมายและข้อจำกัดในการนำมาปรับใช้ในคดีปกครองเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ

ดร.บุญอนันต์ วรรณพานิชย์

อ่าน 90 ครั้ง

อดีต ปัจจุบัน อนาคต ... สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

ดร.พรภัทร์ ตันติกุลสนันท์, กรียาภรณ์ กนกประดิษฐ, ศรันย์ราช พลายเพ็ชร์

อ่าน 85 ครั้ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศสิงคโปร์

ดร.กนก จุลมนต์

อ่าน 76 ครั้ง

ธารกำนัลในประมวลกฎหมายอาญา

นันทัช กิจรานันทน์

อ่าน 75 ครั้ง

ความผิดฐานค้ามนุษย์ : ลักษณะความผิดและปัญหาความสอดคล้องกับพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์

อ่าน 68 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

เผ่าพันธ์ ชอบนํ้าตาล

อ่าน 73 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศคำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดี Sejdovic v Italy (2006) เกี่ยวกับการพิจารณาคดีลับหลังจำเลย

ดร.ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 73 ครั้ง

บทแนะนำหนังสือ Rebooting Justice : More Technology, Fewer Lawyers, And The Future of Law

ดร.ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 81 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) ปัญญาประดิษฐ์กับความรับผิดทางกฎหมาย (๒) (Artificial Intelligence and Legal Liability)

Artificial Intelligence and Legal Liability

สรวิศ สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 73 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656