ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 65

กันยายน-ธันวาคม 2561

ผู้เข้าชม 258 ครั้ง

15 บทความ

Rethinking the International Jurisdiction of Thai Courts in Civil and Commercial Matters through Comparative Analysis

อ่าน 68 ครั้ง

Public Participation in the Thai Legal System : A Contemporary Outlook

,

อ่าน 87 ครั้ง

การนำทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ : ศึกษากรณีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

รศ. ดร. นิพันธ์ จิตะสมบัติ, เอกสิทธิ์ ฤทธิ์วีระเดช

อ่าน 81 ครั้ง

การประยุกต์หลักการจัดการแบบอ้างอิงหลักฐานสำหรับการจ่ายแบบสำนวนคดีในศาลยุติธรรม

ดร.มนุเชษฐ์ โรจนศิริบุตร

อ่าน 65 ครั้ง

การประกันภัยชำระหนี้ : ศึกษากรณีการประกันภัยความรับผิดของผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกัน

ภชฤทธิ์ นิลสนิท

อ่าน 72 ครั้ง

แนวทางการปฏิรูประบบการกำหนดโทษทางอาญา (sentencing reform) ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ดร.ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 67 ครั้ง

การใช้มาตรการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

เกรียงไกร เจียมบุญศรี

อ่าน 61 ครั้ง

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาตั้งครรภ์แทน

สุกฤษฎิ์ ตั้งวรรณวิบูลย์

อ่าน 71 ครั้ง

มาตรการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในเชิงปรัชญาอาชญาวิทยา

Criminology Philosophy measures in preventing and controlling crimes

ผศ. (พิเศษ) ดร.อุทิศ สุภาพ

อ่าน 79 ครั้ง

โครงการสานฝันเด็กและเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ

ดร.สุรพันธ์ อรัญนารถ

อ่าน 70 ครั้ง

ข้อพิจารณาทางกฎหมายในการจัดวางระเบียบปฏิบัติของศาลเกี่ยวกับการวางเงินค่าส่งคำคู่ความระหว่างประเทศในคดีแพ่ง

ธรรมนูญ สงวนเขียว

อ่าน 61 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

อ่าน 62 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตของประเทศไทยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของการรับรองสิทธิกลุ่ม LGBTi ในประเทศต่าง ๆ

ยิ่งรัก อัชฌานนท์

อ่าน 76 ครั้ง

บทแนะนำหนังสือ Criminal Recidivism: Explanation, Prediction and Prevention

ดร.สุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 61 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) ปัญญาประดิษฐ์กับความรับผิดทางกฎหมาย (๓)

(Artificial Intelligence and Legal Liability)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 71 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656