ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 59

มกราคม - เมษายน 2555

ผู้เข้าชม 209 ครั้ง

10 บทความ

นโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรม

ไพโรจน์ วายุภาพ

อ่าน 59 ครั้ง

การนำระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนไปใช้ในศาล แนวคิดและวิธีปฏิบัติของศาลต่างประเทศและศาลไทย

ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์, ลาวัลย์ จันทร์พวง, เอกภพ วราภาสกุล

อ่าน 134 ครั้ง

THE NON-PECUNIARY DAMAGES IN WRONGFULACTS CAUSING BODILY HARM AND DEATH THE COMPARATIVE STUDY ON U.S AND THAILAND LAWS

อ่าน 59 ครั้ง

การคุ้มครองความเสียหายจากการบริการทางการแพทย์ของฝรั่งเศส

มาโรจน์ ขจรไพศาล

อ่าน 54 ครั้ง

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ผลกระทบร้ายแรงต่อระบบสาธารณสุขไทย

นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

อ่าน 80 ครั้ง

การจับ การผัดฟ้อง และอำนาจฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง กรณีนักโทษเด็ดขาดถูกหาว่าได้กระทำความผิดต่อมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙

พิทักษ์ แสงสายัณห์

อ่าน 114 ครั้ง

กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยหลักทั่วไป

Thailandisches Verfassungsrecht : Allgemeiner Teil

ภชฤทธิ์ นิลสนิท

อ่าน 59 ครั้ง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ใช้บังคับกับการประเมินและการอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรเพียงใด

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

อ่าน 77 ครั้ง

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

ดร.ไชยยศ วรนันท์ศิริ

อ่าน 80 ครั้ง

ฎีกาวิเคราะห์ การรักษาของแพทย์ดีที่สุดจริงหรือ ... ปัญหาข้อกฎหมาย

นพพร โพธิรังสิยากร

อ่าน 60 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656