ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 59

พฤษภาคม-สิงหาคม 2555

ผู้เข้าชม 147 ครั้ง

10 บทความ

ปัญหาสำคัญในการบริหารงานของสำนักงานศาลยุติธรรม

วิรัช ชินวินิจกุล

อ่าน 69 ครั้ง

กฎหมายและคำสั่งศาลเกี่ยวกับการป้องกันการชุมนุมโดยละเมิดต่อกฎหมาย ประสบการณ์ของต่างประเทศและประเทศไทย

ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์, ลาวัลย์ จันทร์พวง, เอกภพ วราภาสกุล

อ่าน 65 ครั้ง

กฎหมายค่าทดแทนในคดีอาญาของประเทศญี่ปุ่น

ณภัทร สรอัฑฒ์

อ่าน 63 ครั้ง

การพิจารณาพิพากษาโดย Saiban-in

ผาสุก เจริญเกียรติ

อ่าน 72 ครั้ง

International Family Law on International Parental Child Abduction

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์

อ่าน 68 ครั้ง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยคดีฟ้องหย่า

ชลธิดา เพิ่มทรัพย์

อ่าน 53 ครั้ง

ปัญหาการนำพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาใช้ในชั้นสอบสวน ศึกษาเฉพาะจังหวัดนครปฐม

PRACTICAL PROBLEM OF THE ACT INSTITUTING THE JUVENILE AND FAMILY COURTS AND THE JUVENILE AND FAMILY PROCEDURES OF B.E. 2553 IN THE INQUIRY LEVEL : A STUDY IN NAKHON PATHOM PROVINCE

ดร.ปิยะพร ตันณีกุล, สนธยา โจมตี, ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา

อ่าน 55 ครั้ง

ขอบเขตของเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิวัฒน์ สรรพคุณ

อ่าน 62 ครั้ง

สิทธิเชิงพาณิชย์ในรูปลักษณ์ของบุคคลสาธารณะ

Right in Character Merchandising of Public Figure

ศรินธร อ๋องสมหวัง

อ่าน 54 ครั้ง

ฎีกาวิเคราะห์ การรับฟังพยานบอกเล่า

ณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์

อ่าน 62 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656