ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 59

กันยายน-ธันวาคม 2555

ผู้เข้าชม 220 ครั้ง

10 บทความ

การพัฒนาระบบงานของศาลอุทธรณ์

การพัฒนาระบบงานของศาลอุทธรณ์

ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล

อ่าน 74 ครั้ง

กฎหมายและคำสั่งศาลเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ : ประสบการณ์ของประเทศเยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

กฎหมายและคำสั่งศาลเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ : ประสบการณ์ของประเทศเยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

อ่าน 81 ครั้ง

การดำเนินคดีแบบกลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดาและประเทศในสหภาพยุโรป : มุมมองความเป็นไปได้ในการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ในประเทศไทย

การดำเนินคดีแบบกลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดาและประเทศในสหภาพยุโรป : มุมมองความเป็นไปได้ในการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ในประเทศไทย

ดร.ดวงทิพย์ บุญปลูก

อ่าน 85 ครั้ง

การอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม

การอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม

บุญเกียรติ สถาพรวัฒนกิจ

อ่าน 72 ครั้ง

แนวความคิดทางกฎหมายกรณีบิดามารดาให้การรักษาพยาบาลบุตรที่เจ็บป่วยด้วยวิธีการตามความเชื่อทางศาลนา เป็นเหตุให้บุตรถึงแก่ความตายในประเทศสหรัฐอเมริกา

แนวความคิดทางกฎหมายกรณีบิดามารดาให้การรักษาพยาบาลบุตรที่เจ็บป่วยด้วยวิธีการตามความเชื่อทางศาลนา เป็นเหตุให้บุตรถึงแก่ความตายในประเทศสหรัฐอเมริกา

สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์

อ่าน 70 ครั้ง

ปัญหาของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมาย

ปัญหาของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมาย

ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์

อ่าน 71 ครั้ง

การคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

การคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

ประคอง เตกฉัตร

อ่าน 95 ครั้ง

Fair Use Defense for Parody under Copyright Law

Fair Use Defense for Parody under Copyright Law

Dr. Wariya Lamlert

อ่าน 87 ครั้ง

หลักอินทภาษ หลักแห่งความยุติธรรม

หลักอินทภาษ หลักแห่งความยุติธรรม

ยงยศ เอี่ยมทอง

อ่าน 100 ครั้ง

ฎีกาวิเคราะห์ การอ้างเหตุบันดาลโทสะ

ฎีกาวิเคราะห์ การอ้างเหตุบันดาลโทสะ

วิรัช ชินวินิจกุล, นภัทร์พร เจริญวัฒนา ทองใบ

อ่าน 83 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656