ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 58

กันยายน-ธันวาคม 2554

ผู้เข้าชม 199 ครั้ง

9 บทความ

การออกหมายจับและหมายค้น ประสบการณ์ของต่างประเทศและประเทศไทย

ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์, ปฐมพร ธาระวานิช

อ่าน 177 ครั้ง

พัฒนาการของบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ

ภัทระ ลิมป์ศิระ

อ่าน 186 ครั้ง

แนวคิดทางกฎหมายเพื่อแก้ไขความเสียหายในบริการทางการแพทย์ของอเมริกา

มาโรจน์ ขจรไพศาล

อ่าน 85 ครั้ง

ทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด

ศาสตรจารย์พิเศษไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 80 ครั้ง

ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ

ดร.ชนากานต์ วิริยะเกียรติ

อ่าน 66 ครั้ง

ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเลือกตั้งของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา

LEGAL PROBLEMS INVOLVING THE FRANCHISE OF THE ACCUSED AND DEFENDANTS IN THE CRIMINAL CASE

นภัสวัลย์ บุนนาค

อ่าน 63 ครั้ง

ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีซ้ำซ้อนของบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากต่างประเทศ

พิจิต ตราชูธรรม

อ่าน 65 ครั้ง

สังคมออนไลน์กับการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม

ปกรณ์ ยิ่งวรการ

อ่าน 75 ครั้ง

นิติธรรม (ชาติ) นิติราษฎร์แถลง

โสต สุตานันท์

อ่าน 72 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656