ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 58

พฤษภาคม-สิงหาคม 2554

ผู้เข้าชม 202 ครั้ง

9 บทความ

รายงานการศึกษาผลกระทบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้มาตรการชะลอการฟ้องและมาตรการต่อรองคำรับสารภาพ

คณะกรรมการศึกษาผลกระทบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้มาตรการชะลอการฟ้องและมาตรการต่อรองคำรับสารภาพ

อ่าน 61 ครั้ง

การมีส่วนร่วมของผู้เสียหายในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

อ่าน 70 ครั้ง

ปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นในทัศนะของผู้เขียน

สุวัฒชัย สิงห์คำ

อ่าน 56 ครั้ง

คำสอนของอาจารย์สัญญา แด่ ผู้พิพากษาตุลาการทั้งหลาย

สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

อ่าน 66 ครั้ง

ผู้ไร้ความสามารกระทำละเมิดและกรณีที่เกิดความเสียหายโดยไม่มีการละเมิด

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 63 ครั้ง

การเซ็นยินยอมการรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่บิดามารดาไม่สามารถเซ็นได้

ผศ.พ.ต.ท.นพ.สุรสิทธิ์ โรจนกิจอำนวย

อ่าน 69 ครั้ง

การฟ้องคดีบริการทางการแพทย์ในอังกฤษ

An Action Of English Medical Services

ปาณัสม์กัญ เจิมพิพัฒน์

อ่าน 65 ครั้ง

Grey Market Goods สินค้าสีเทาในตลาดการค้าเสรีระหว่างประเทศ

ชัยรัตน์ วงศ์วีรธร

อ่าน 67 ครั้ง

การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่นภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย

ปรารถนา อุณจักร

อ่าน 57 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656