ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 58

มกราคม - เมษายน 2554

ผู้เข้าชม 191 ครั้ง

13 บทความ

การบริหารจัดการความขัดแย้งในทางอาญา

ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์, จันทิมา สุวรรณชาตรี, ปฐมพร ธาระวานิช, เอกภพ วราภาสกุล

อ่าน 61 ครั้ง

นักโทษไทยเป็นนักโทษที่มีความสุขที่สุดในโลกจริงหรือ

ศาสตร์ตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร

อ่าน 60 ครั้ง

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ภชฤทธิ์ นิลสนิท

อ่าน 74 ครั้ง

ตัวแบบการสร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยของศาลยุติธรรมในอนาคต

ดร.ประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์

อ่าน 58 ครั้ง

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ศึกษากรณีการขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

วีนัส หมุดธรรม

อ่าน 78 ครั้ง

การห้ามใช้ตราประทับในเช็คกับปัญหาความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคล

ตรีเนตร สาระพงษ์, อิษวัด สุจิมนัสกุล

อ่าน 317 ครั้ง

บทบาทและอิทธิพลทางความคิดของผู้พิพากษาในการปรับใช้กฎหมาย กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

อมรชัย ศิริถาพร

อ่าน 62 ครั้ง

หลักเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์กฎหมายที่กำหนดความรับผิดของบุคคลในทางแพ่งและทางอาญาเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ

ปณตพร ชโลธร

อ่าน 78 ครั้ง

การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อ่าน 109 ครั้ง

ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการทำนิติกรรมของเอกชน

สามารถ แสงดีจริง

อ่าน 122 ครั้ง

พระราชบัญญัตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในบริบทของความผูกพันต่อองค์การเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรบุคคลภาคราชการ

วาริกา ริ้วเหลือง

อ่าน 80 ครั้ง

ฎีกาวิเคราะห์ เรื่อง อำนาจฟ้องของข้าราชการมหาวิทยาลัยเรียกค่าเช่าบ้าน

ศาสตราจารย์ ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 106 ครั้ง

ฎีกาวิเคราะห์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7119-2552

วุฒิพงษ์ เวชยานนท์

อ่าน 86 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656