ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 56

มกราคม-เมษายน 2552

ผู้เข้าชม 182 ครั้ง

13 บทความ

คำมั่นสัญญา (ตอนที่ ๑ - คำมั่นสัญญา)

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์,

อ่าน 76 ครั้ง

คำมั่นสัญญา (ตอนที่ ๒ - ความหมายของคำว่า "ตัว")

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์,

อ่าน 75 ครั้ง

คำมั่นสัญญา (ตอนที่ ๓ - การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ)

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์,

อ่าน 68 ครั้ง

คำมั่นสัญญา (ตอนที่ ๔ - การฟ้องบังคับให้จดทะเบียนนิติกรรม)

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์,

อ่าน 64 ครั้ง

ผู้ครอบครองทรัพย์อันตรายตามมาตรา ๔๓๗ ต้องเป็นผู้ดูแลด้วย?

เพ็ง เพ็งนิติ

อ่าน 56 ครั้ง

ศาลฎีกา : ยุติธรรมสถานชั้นสูงสุด

นิกร ทัสสโร

อ่าน 52 ครั้ง

การจ้างงานผู้สุงอายุในประเทศญี่ปุ่น

ณัฐภัทร ถวัลยโพธิ

อ่าน 54 ครั้ง

คดีล้มละลายของลุกหนี้บุคคลธรรมดาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 60 ครั้ง

การโคลนมนุษย์กับการเกิดและการตายในมุมมองของพระรพุทธศาสนาแบบเถรวาท

พระโสภณ โสภโณ พุ่มไสว

อ่าน 113 ครั้ง

The Predicate Offences of Money Laundering : A Study of the Definition of "Predicate Offences" under Thai Anti-Money Laundering Act and the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

อ่าน 70 ครั้ง

Identity Theft อาชญากรรมใกล้ตัว

ผาสุก เจริญเกียรติ

อ่าน 84 ครั้ง

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามกฎหมายเยอรมัน

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

อ่าน 62 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : เจาะม่านนิติบุคคล (Piercing the corporate veil) (1)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 130 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656