ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 66

มกราคม-เมษายน 2562

ผู้เข้าชม 207 ครั้ง

12 บทความ

การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีกับการปฏิรูประบบยุติธรรม

(Balancing Technology-driven Economy and Justice Reforms)

ชีพ จุลมนต์

อ่าน 60 ครั้ง

International Conference on Civil Judgment Enforcement under a Disruptive Technology

อ่าน 108 ครั้ง

การพัฒนาระบบงานส่งเสริมงานตุลาการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนสู่ D-Court

คณะทำงานขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ

อ่าน 59 ครั้ง

สรุปผลการสัมนางานส่งเสริมงานตุลาการ

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

อ่าน 57 ครั้ง

สรุปผลการสัมนาทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

อ่าน 72 ครั้ง

Digital Transformations เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

เมธินี เทพมณี

อ่าน 83 ครั้ง

แผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔

เฉลิมพล นาคสุวรรณ

อ่าน 78 ครั้ง

การพัฒนาระบบการเงินเพื่อรองรับ D-Court 2020

พรางเพชร สิทธิทูล

อ่าน 64 ครั้ง

ศาลฎีกาเกาหลีและระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์

เฉลิมชัย ควรหา

อ่าน 64 ครั้ง

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐานและพยานบุคคลในลักษณะการประชุมทางจอภาพระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานของศาลยุติธรรมสู่ D-Court

ธรรมนูญ สงวนเขียว

อ่าน 67 ครั้ง

พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒

ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์

อ่าน 90 ครั้ง

กลไกทางกฎหมายในการกำกับดูแลการค้าบริการด้านการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีทัวร์ศูนย์เหรียญ

จิรดา กฤติยานุกูล, สุรางคนา ล่ำรุ่งเรือง

อ่าน 89 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656