ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 66

พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ผู้เข้าชม 294 ครั้ง

13 บทความ

การพัฒนาคน...ก้าวทันยุคดิจิทัล

ภพ เอครพาณิช, พิชานันต์ ภูนุช

อ่าน 76 ครั้ง

ศาลอัจฉริยะ : แนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของกระบวนการยุติธรรมในแอฟริกา

Smart Courts : Roadmap for Digital Transformation of Justice in Africa

โลแกน ฟินูแกน, อีริกา บารอส เซียร์รา, นามิตา ราเยช, พีรวัฒน์ แพ่งนคร

อ่าน 96 ครั้ง

สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน

จริมจิต พันธ์ทวี

อ่าน 68 ครั้ง

สรุปอภิปรายเรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ "พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ดร.อุทัย อาทิเวช, เกิดโชค เกษมวงศ์จิตร, พล.ต.ท.จุตติ ธรรมโนวานิช, ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์

อ่าน 148 ครั้ง

Using Electronic Monitoring to Reduce Inequality in the Money Bail System : The Thailand Experience

อ่าน 70 ครั้ง

การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาล : ประสบการณ์ของศาลจังหวัดบุรีรัมย์

เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

อ่าน 150 ครั้ง

พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ : ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการ

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

อ่าน 60 ครั้ง

ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (Informed Consent) ในบริบทของระบบกฎหมายไทย : เรื่องที่ศาลต้องวางหลักในอนาคตอันใกล้

ขจรเดช ดิเรกสุนทร

อ่าน 108 ครั้ง

นิยามของ "ผู้ประกอบธุรกิจ" ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ : ศึกษาเปรียบเทียบการตีความ Article ๑๐๑ Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)

วีกิจ เจริญสุข

อ่าน 62 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

อ่าน 72 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : คดีสถานเลี้ยงเด็ก Baby Loup และนางฟาติมา อาฟิฟ หลักความเป็นกลางทางศาสนา (Principe de laïcité) ในประเทศฝรั่งเศส

ยิ่งรัก อัชฌานนท์

อ่าน 60 ครั้ง

บทแนะนำวิทยานิพนธ์เรื่อง : "การตีความแบบขยายความในกฎหมายอาญา

ดร.ไกลพล อรัญรัตน์

อ่าน 76 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) กระบวนพิจารณาเพื่อค้นพบความจริง (๑) (Discovery)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 73 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656