ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 66

กันยายน-ธันวาคม 2562

ผู้เข้าชม 289 ครั้ง

11 บทความ

ปริญญากรุงเทพ ณ การประชุมสภาประธานสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ ๗

BANGKOK DECLARATION AT THE 7th COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICES MEETING

อ่าน 124 ครั้ง

การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาและการนำมาประยุกต์ใช้ในศาลยุติธรรม

ดร. ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 81 ครั้ง

การพัฒนากระบวนการลงโทษของศาลในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระทำความผิดมาใช้ประกอบดุลพินิจในการกำหนดโทษจำคุก

Development of the Punishment in Criminal Cases of Court : Cases study only the facts about the offender for Jail Sentencing

ผู้ช่วยศาตราจารย์ (พิเศษ) ดร.อุทิศ สุภาพ

อ่าน 125 ครั้ง

เราควรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยชั่วคราวและการคุมประพฤติอย่างไร

ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 68 ครั้ง

ความผิดอาญาต่อส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว

โสต สุตานันท์

อ่าน 86 ครั้ง

สิทธิของบุตรผู้เยาว์เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์และจริยธรรมทางกฎมหมายในประเทศไทย

Right and Legal Ethics related to child born surrogacy in Thailand

ดร.ภานุพงศ์ เฉลิมสิน, ดร.ณัชชา สุขะวัธนกุล

อ่าน 99 ครั้ง

การบังคับคดีกับคริปโทเคอร์เรนซีในคดีล้มละลาย

The Legal Execution on Cryptocurrency In Bankruptcy Case

กนกอร ฟองคำ

อ่าน 103 ครั้ง

Remaster matter: Does digital remastering create new Copyrights (viewed in the eyes of the U.S. Copyrights law)

,

อ่าน 57 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

อ่าน 74 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : คำแถลงเหตุผลในการกำหนดโทษ (Sentencing Remarks) ของศาลอังกฤษในคดี R v Griggs (2019)

ดร.ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 85 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) กระบวนพิจารณาเพื่อพบความจริง (๒) (Discovery)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 71 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656