ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 63

มกราคม-เมษายน 2559

ผู้เข้าชม 237 ครั้ง

10 บทความ

คนรุกป่าหรือป่ารุกคน การตีความกฎหมายเพื่อความเป็นธรรม กรณีชนเผ่าพื้นเมืองในผืนป่า

ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 82 ครั้ง

อนาคตของศาลยุติธรรมไทย แนวโน้มและความท้าทายในปัจจุบัน

The Future of the Thailand Court of Justice Current Trends and Challenges

ดร.กนก จุลมนต์

อ่าน 94 ครั้ง

หลักผลไม้ของต้นไม้พิษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖/๑ และแนวโน้มการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูล จากปากคําของผู้ต้องหาที่ถูกทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เทียบเคียงคดี Gäfgen v. Germany (G.C.) (2011) ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป

The Doctrine of the Fruit of the Poisonous Tree under Section 226/1 of the Criminal Procedure Code and Possibility of the Admission of 'Poisonous Fruit' Evidence Obtained by Violation of Taking of Confession in Comparison to Gäfgen v. Germany (G.C.) (2011), European Court of Human Rights (ECtHR)

ศานตี วงษ์ประภารัตน์

อ่าน 96 ครั้ง

กรอบพันธกรณีของไทยที่จะต้องดำเนินการภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

อ่าน 74 ครั้ง

การใช้หลักกฎหมายทั่วไปในคดีปกครอง ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรา ๔ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พนิตนาถ เย็นทรัพย์

อ่าน 75 ครั้ง

สาระสำคัญของความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก

อภิรัฐ บุญทอง

อ่าน 113 ครั้ง

ฎีกาน่าสนใจ

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อ่าน 68 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ คดีความผิดฐานคุกคามทางเพศและหลักความชอบด้วยกฎหมายของบทความผิดและบทลงโทษในประเทศฝรั่งเศส

ยิ่งรัก อัชฌานนท์

อ่าน 69 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) - การค้ามนุษย์

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 65 ครั้ง

บทแนะนําหนังสือ: "How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in Punishment" เขียนโดย Cassia Spohn, สํานักพิมพ์ SAGE Publications, California, ปีที่พิมพ์ ๒๐๐๙, ความยาว ๓๕๗ หน้า, ISBN 978 1 - 4129 - 6104 - 2

ไกรพล อรัญรัตน์

อ่าน 73 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656