ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 61

มกราคม-เมษายน 2557

ผู้เข้าชม 221 ครั้ง

9 บทความ

กฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ : ความเป็นจริงความท้าทาย และข้อเรียกร้องให้กฎหมายมีทิศทางเดียวกันอย่างมีความหมาย

ซุนดาเรซ เมนอน

อ่าน 82 ครั้ง

ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าล่วงหน้า

LEGAL PROBLEMS IN CONSUMER PROTECTION RELATED TO PAYING FOR GOODS IN ADVANCE

ทรายแก้ว อัทธกิจศิริกุล

อ่าน 58 ครั้ง

การรับฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอื่นตามหลักกฎหมายปิดปากโดยประเด็นแห่งคดี (Issue Estoppel)

ไกรพล อรัญรัตน์

อ่าน 177 ครั้ง

หลักกฎหมายว่าด้วยการแบ่งแยกอำนาจ : แนวคิดเกี่ยวกับอำนาจตุลาการในการ

ธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ

อ่าน 88 ครั้ง

The Importance of ASEAN Charter in ASEAN Community

อ่าน 63 ครั้ง

ฎีกาน่าสนใจ

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อ่าน 64 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : หลักการใช้สิทธิจบสิ้น (Exhaustion of rights) ในกฎหมายลิขสิทธิ์

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 64 ครั้ง

อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

อ่าน 65 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) - ASEAN Charter (1)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 88 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656