ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 61

พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

ผู้เข้าชม 197 ครั้ง

13 บทความ

ผลกระทบของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองต่อโลกธุรกิจและความสำคัญต่อเอเชีย

ซุนดาเรซ เมนอน

อ่าน 60 ครั้ง

ระบบกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย

อ่าน 407 ครั้ง

ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป : ศึกษากรณีระบบจดทะเบียนเครื่องหมายเชิงป้องกัน

PROBLEMS REGARDING THE PROTECTION OF WELL – KNOWN MARK : A CASE STUDY OF THE DEFENSIVE MARK REGISTRATION SYSTEM

เทิดภพ ปิยวนะ

อ่าน 102 ครั้ง

การปฏิรูปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของลอร์ดวูฟ (Lord Woolf Reform)

สาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์

อ่าน 70 ครั้ง

การบริหารจัดการคดีอาชญากรรมข้ามชาติในกระบวนการยุติธรรมไทย

อารีย์พร วงศ์จันทร

อ่าน 98 ครั้ง

โครงสร้างความผิดอาญาเยอรมัน : ตรรกะแห่งการวินิจฉัยความผิดอาญา

German Structure of Crime: The Logic of deciding on Criminal Offense

สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

อ่าน 70 ครั้ง

การต่อสู้คดีของผู้หญิงฆ่าสามี

วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล

อ่าน 65 ครั้ง

ปัญหาในทางปฏิบัติเมื่อจำเลยผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติ

ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 69 ครั้ง

ฎีกาวิเคราะห์ : กฎหมายทะเล

นพพร โพธิรังสิยากร

อ่าน 115 ครั้ง

ฎีกาน่าสนใจ

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อ่าน 99 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : หลักการใช้สิทธิในสิทธิบัตรจบสิ้น

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 63 ครั้ง

อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

อ่าน 78 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) - ASEAN Charter (2)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 61 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656