ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 61

กันยายน-ธันวาคม 2557

ผู้เข้าชม 193 ครั้ง

13 บทความ

การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี

อ่าน 69 ครั้ง

การคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุนด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

Securities Class Action

จันทิมา เพียรเวช

อ่าน 72 ครั้ง

ฎีกาประวัติศาสตร์ : คดีหมอจันทร์ทำร้ายฆ่าพระยารัษฎาฯ

สรรเสริญ ไกรจิตติ

อ่าน 123 ครั้ง

วิธีการทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิบัตร : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับต่างประเทศ

Medical Methods and Patent Protection : Comparative Study on Laws of Thailand and other Jurisdictions

เอกรินทร์ วิริโย

อ่าน 79 ครั้ง

พฤติกรรมการร่วมกันจำกัดการแข่งขันทางด้านราคาในแนวราบ (cartel) : ศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์

อ่าน 113 ครั้ง

ปัญหาและอุปสรรคระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของศาลยุติธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน

นพรัตน์ ชลวิทย์, ดร.ประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์

อ่าน 72 ครั้ง

ปัญหาว่าด้วยคำสั่งศาลให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานกับสิทธิในค่าจ้างย้อนหลังนับแต่วันถูกเลิกจ้าง

สาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์

อ่าน 61 ครั้ง

อิสรภาพราคาแพงสำหรับคนจน : การปล่อยชั่วคราวสภาพปัญหาและหนทางแก้ไข (ตอนที่ ๑)

ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 151 ครั้ง

วิเคราะห์โครงสร้างตุลาการไทยชั้นศาลฎีกาบนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีมิติเชิงโครงสร้างองค์การของ Richard L. Daft

Thailand's Supreme Court Structure Analysis and Restructuring Suggestion on the Structure of Organization Design Model of Richard L. Daft

รุ่งระวีพร กิตติธนนิรมัย

อ่าน 91 ครั้ง

ฎีกาน่าสนใจ

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อ่าน 63 ครั้ง

อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

อ่าน 69 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) - ASEAN Charter (3)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 59 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การขอสิทธิบัตรในกฎแห่งธรรมชาติ (Law of nature)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 56 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656