ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 57

มกราคม-เมษายน 2553

ผู้เข้าชม 239 ครั้ง

11 บทความ

ปัญหาเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีปกครองที่เป็นการใช้อำนาจรัฐ ตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน

ดร.ภูมิ มูลศิลป์

อ่าน 65 ครั้ง

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการดำเนินคดี ในศาลของประเทศฝรั่งเศสและข้อเสนอแนะต่อการให้ความช่วยเหลือของประเทศไทย

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล (ธนกร วรปรัชญากูล)

อ่าน 99 ครั้ง

ข้อบกพร่องอันเกิดจากการดำเนินคดีผู้บริโภคโดยผู้ประกอบธุรกิจ

สุพจน์ หนูเกลี้ยง

อ่าน 62 ครั้ง

ปัญหาการดำเนินกระบวนพิจารณามโนสาเร่ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศบนพื้นฐานของมาตรฐานสากลของระบบ กระบวนยุติธรรมทางแพ่ง

สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ่าน 60 ครั้ง

จดหมายเปิดผนึก (ฉบับที่ ๒) (การถอนคำเสนอจะทำสัญญากับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่เกี่ยวกัน)

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 64 ครั้ง

ไม้รุกล้ำ (คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๔๗)

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 78 ครั้ง

คำมั่นสัญญา (ตอน ๑๒ - ลักษณะคำมั่น ๓.)

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 61 ครั้ง

สิทธิด้านสุขภาพ

The right in respect of health

ศาสตราจารย์ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์,

อ่าน 53 ครั้ง

Thailand’s justice administration and medical lawsuits

,

อ่าน 74 ครั้ง

การไกล่เกลี่ยแนวพุทธ & สากล

โสต สุตานันท์

อ่าน 64 ครั้ง

เราควรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการค้าและการลงทุนเสรีคาสิโนเสรีเพื่อแก้ปัญหาในภาคใต้

มีพาศน์ โปตระนันทน์, ,

อ่าน 54 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656