ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 57

พฤษภาคม-สิงหาคม 2553

ผู้เข้าชม 185 ครั้ง

9 บทความ

Framework for Environmental Mediation in the Court of Justice of Thailand

อ่าน 63 ครั้ง

การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ

The Voluntary Settlement of Labour Dispute

ชนาธิป ชินะนาวิน

อ่าน 351 ครั้ง

บทบาทของผู้พิพากษากับการต่อรองคำรับสารภาพในคดีอาญา : ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายและหลักปฏิบัติ

ฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา, ณธวัช วรรณโกวิท

อ่าน 71 ครั้ง

การชันสูตรพลิกศพที่ถูกฆาตกรรมด้วยอาวุธปืน ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิรุจน์ คุณกิตติ, เนาวรัตน์ สังคมกำแหง, นิภา นุศรีอัน

อ่าน 79 ครั้ง

การออกกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินในศาล ซึ่งพิจารณาคดีโดยไม่มีลูกขุน : ประสบการณ์ไอร์แลนด์เหนือ

ฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

อ่าน 59 ครั้ง

ทรรศนะที่ผิดพลาดบางประการ ของนักเศรษฐศาสตร์

Some Mistaken Views of Economists

ภชฤทธิ์ นิลสนิท

อ่าน 59 ครั้ง

Comparison Study on Practices of Business Operators with Market Domination, Section 25 of the Competition Act B.E. 2542 (1999) and United States Antitrust Law Regime

อ่าน 60 ครั้ง

จดหมายเปิดผนึกถึงศาสตราจารย์นิรนาม

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 75 ครั้ง

ภาระจำยอมโดยกฎหมายตามมาตรา ๔๘๐ คืออะไร

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 63 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656