ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 57

กันยายน-ธันวาคม 2553

ผู้เข้าชม 242 ครั้ง

12 บทความ

คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับปัญหาเขตอำนาจศาล

วัส ติงสมิตร

อ่าน 64 ครั้ง

ผลกระทบของการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีต่อการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม

The Implications of the Protection of Technological Measures for the Fair Use of Copyrighted Works

กฤตภาส ตั้งสมบูรณ์, ผศ. ดร.อรรยา สิงห์สงบ

อ่าน 64 ครั้ง

ปัญหาเรื่องอายุการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์

สาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์

อ่าน 60 ครั้ง

CIVIL LAW AND COMMON LAW : TWO DIFFERENT PATHS LEADING TO THE SAME GOAL

อ่าน 68 ครั้ง

การรับฟังพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของศาลสหรัฐอเมริกา : แนวคิดและข้อโต้เถียง ซึ่งยังไม่เป็นที่ยุติ

ฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

อ่าน 74 ครั้ง

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา

โสต สุตานันท์

อ่าน 68 ครั้ง

การให้ประชาชนเข้าร่วมการพิจารณาคดีอาญา ในกฎหมายญี่ปุ่น

ปกรณ์ ยิ่งวรการ

อ่าน 86 ครั้ง

ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า ในเชิงพาณิชย์ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติ ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

The Legal Problems on Commercial Protection involving in Customer Rights : A Case study on Personal Data Drafting Act

วรพจน์ แพทย์คุณ

อ่าน 61 ครั้ง

โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยาน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒)

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 70 ครั้ง

ภาระจำยอมโดยกฎหมายตามมาตรา ๔๘๐ คืออะไร (๒)

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อ่าน 59 ครั้ง

ผลของการให้สัญญาว่าจะพูดความจริงต่อการเปิดเผยความจริง ในเด็ก อายุ ๖ ปี

THE EFFECT OF PROMISING TO TELL THE TRUTH ON TRUE DISCLOSURE IN 6 - YEAR - OLD CHILDREN

พัชริภา พิพิธเบญญา, พรรณระพี สุทธิวรรณ

อ่าน 64 ครั้ง

การนําแนวคิดทางการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ ในระบบราชการไทย

ดร.พศวัจณ์ กนกนาก

อ่าน 62 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656