ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 55

กันยายน-ธันวาคม 2551

ผู้เข้าชม 267 ครั้ง

13 บทความ

หลักกฎหมายปิดปากกับการสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์,

อ่าน 85 ครั้ง

การถอนคำเสนอเป็นละเมิดหรือไม่

เพ็ง เพ็งนิติ,

อ่าน 75 ครั้ง

พันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003

ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ไพศาล ลิ้มสถิตย์

อ่าน 89 ครั้ง

การละเมิดอำนาจศาล ตามกฎหมายสหราชอาณาจักร

สราวุธ เบญจกุล

อ่าน 76 ครั้ง

Song Sung Blue Karaoke Business and Royalty Collection in Thailand

อ่าน 60 ครั้ง

การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าโดยเอกชน

ผาสุก เจริญเกียรติ

อ่าน 63 ครั้ง

กระบวนการยุติธรรมทางคดีล้มละลาย : กรณีศึกษา การล้มละลายตามห้างของหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด

นฤมล สุขสวัสดิ์, ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี

อ่าน 56 ครั้ง

การผิดสัญญาในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์

ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 65 ครั้ง

เหลียวหน้า แลหลัง : ระบบการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่อง

โสต สุตานันท์

อ่าน 61 ครั้ง

ผู้สูงอายุในกฎหมายไทย

ณัฐภัทร ถวัลยโพธิ

อ่าน 65 ครั้ง

อำนาจประเมินรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร

ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง

อ่าน 74 ครั้ง

ผู้กระทำความผิดและการร่วมกระทำความผิด (Taeterschaft und Teilnahme) ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

อ่าน 65 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (๓)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 71 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656