ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 55

พฤษภาคม-สิงหาคม 2551

ผู้เข้าชม 202 ครั้ง

11 บทความ

ความสำคัญของการตีความในวิชาชีพกฎหมาย

ศาสตรจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร,

อ่าน 79 ครั้ง

บันทึกว่าด้วยคำมั่นและการปฏิบัติตามคำมั่น

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์,

อ่าน 69 ครั้ง

ความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของในมูลละเมิด เป็นความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นหรือไม่ : การเปรียบเทียบกฎหมาย

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์,

อ่าน 62 ครั้ง

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวาระสุดท้าย ความจริงทางการแพทย์กับขอบเขตทางกฎหมาย

ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

อ่าน 69 ครั้ง

การสืบมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๐๗

กีรติ กาญจนรินทร์

อ่าน 73 ครั้ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ในทัศนะของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว

อมรรัตน์ กริยาผล

อ่าน 67 ครั้ง

ภาระการพิสูจน์ในกรณีมี "ข้อสันนิษฐานตามข้อเท็จจริง

ชนาทร จิตติเดโช

อ่าน 71 ครั้ง

การดำเนินคดีทุรเวชปฏิบัติที่เป็นคดีอาญาในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ

THAILAND CRIMINAL MALPRACTICE PROSECUTION : A COMPARATIVE STUDY WITH THE UNITED STATES OF AMERICA AND ENGLAND

รศ.ดร.ธัญญธร อินศร และคณะ

อ่าน 183 ครั้ง

ความเป็นอิสระ/อัตตาณัติและดุลพินิจยุติธรรมของผู้พิพากษาไทย เมื่อต้องพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

อินทิรา ฉิวรัมย์

อ่าน 65 ครั้ง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมันลักษณะพยานหลักฐาน

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

อ่าน 81 ครั้ง

สัมผัสคดีต่างประเทศ : ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (๒)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 72 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656