ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 60

กันยายน-ธันวาคม 2556

ผู้เข้าชม 120 ครั้ง

8 บทความ

ระบบกฎหมายอังกฤษ

-

ศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร

อ่าน 41 ครั้ง

คดีปราสาทพระวิหาร : ความเป็นมาและความเป็นไป

-

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

อ่าน 44 ครั้ง

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับทุรเวชปฏิบัติจากการรักษาทางการแพทย์ (ตอนที่ ๒)

-

นพพร โพธิรังสิยากร

อ่าน 36 ครั้ง

จอดรถในห้างสรรพสินค้า เป็นผู้บริโภค

-

รังสรรค์ วิจิตรไกรสร

อ่าน 46 ครั้ง

บทบาทของศาลยุติธรรมในการเสริมสร้างความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

The Role of the Court of Justice to Create and Maintain Environmental Justice

รุ่งระวี โสขุมา

อ่าน 45 ครั้ง

บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เกี่ยวกับการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

-

ภัทรภร นิชโรจน์

อ่าน 59 ครั้ง

การล้อเลียนเครื่องหมายการค้า : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย

Parodying Trademark : Comparative Study between United States and Thailand

วุฒิ ศรีธีระวิศาล, เอกรินทร์ วิริโย

อ่าน 118 ครั้ง

ฎีกาน่าสนใจ

-

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อ่าน 49 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656