ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 60

พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

ผู้เข้าชม 156 ครั้ง

10 บทความ

หลักนิติรัฐกับความสำคัญของผู้พิพากษาและคำพิพากษา

-

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไพโรจน์ วายุภาพ

อ่าน 69 ครั้ง

การเสียภาษีเงินได้ของสามีและภริยาตามกฎหมายใหม่

-

ศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

อ่าน 73 ครั้ง

ข้อสังเกต การดำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวในชั้นพิจารณาคดีของศาล

-

วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล

อ่าน 70 ครั้ง

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับทุรเวชปฏิบัติจากการรักษาทางการแพทย์ (ตอนที่ ๑)

-

นพพร โพธิรังสิยากร

อ่าน 60 ครั้ง

วิถีประชาธิปไตย

-

อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล

อ่าน 54 ครั้ง

หลักพื้นฐานของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานบางหลักตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน

-

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

อ่าน 58 ครั้ง

ปัญหาความสับสนในระบบกฎหมายการค้นหาความจริงของประเทศไทย

-

ดร.สมบัติ พฤติพงศภัค

อ่าน 63 ครั้ง

ภาวะผู้นำ องค์การแห่งการเรียนรู้ กับประสิทธิผลองค์การของศาลยุติธรรม : ตัวแบบสมการโครงสร้าง

Leadership, Learning Organization and Organizational EFFectiveness of the Court of Justice : Strural Equation Modeling

คมวัชร เอี้ยงอ่อง

อ่าน 65 ครั้ง

กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด

Judicial Process for the Juvenile Accused

พิชญา เหลืองรัตนเจริญ

อ่าน 59 ครั้ง

ฎีกาน่าสนใจ

-

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อ่าน 60 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656