ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 60

มกราคม - เมษายน 2556

ผู้เข้าชม 216 ครั้ง

9 บทความ

พระพุทธเจ้าในฐานะนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

อ่าน 102 ครั้ง

การตีความกฎหมายไทยโดยอิงหลักกฎหมายอังกฤษ บางเรื่องมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และควรจะแก้ไขอย่างไร

ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร

อ่าน 62 ครั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัว คือ Problem Solving Court

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท

อ่าน 150 ครั้ง

ภาษีกับการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น

อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล

อ่าน 67 ครั้ง

แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิวัติสังคมของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิฎก

Buddha’s Strategic Plan for Social Revolution According to Tripitaka

ภีม ธงสันติ

อ่าน 73 ครั้ง

ทางเลือกในการลงโทษจำเลยในคดีอาญา มาตรการลงโทษระดับกลาง

Alternative Sentencing Intermediate Punishment

ดล บุนนาค

อ่าน 248 ครั้ง

การพัฒนากลไกในกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อแก้ไขปัญหาจอดำ กรณีศึกษาเปรียบเทียบออสเตรเลียและไทย

Developing Mechanism in Copyright for Resolving Problems on Sport Broadcasting : Comparative Study between Australia and Thailand

เอกรินทร์ วิริโย

อ่าน 124 ครั้ง

ฎีกาน่าสนใจ

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อ่าน 77 ครั้ง

ฎีกาวิเคราะห์ ผลที่เกิดขึ้นจากกรณีสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ

ทวี ประจวบลาภ

อ่าน 69 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656