ดุลพาห

สารบัญ

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียน

The Duties of Directors and Executives in Managing Conflict of Interests for the Public Companies Offering Shares to the Public and Listed Companies

อ่าน 182 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656