ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 69

กันยายน-ธันวาคม 2565

ผู้เข้าชม 333 ครั้ง

5 บทความ

การพัฒนาองค์กรผ่านการมีส่วนร่วม : แนวคิดการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาศาลยุติธรรม (ตอนที่ ๒)

Organizational Development through Participation: The Establishment of the Advisory Council of the Court of Justice (Part II)

พงษศักดิ์ ตระกลูศิลป์, กานต์ธิดา ตระกลูศิลป์

อ่าน 97 ครั้ง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากฎหมายหมดความจำเป็นตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

Criteria for Determining that the Law is no Longer Necessary in Accordance with the Act on Legislative Drafting and Evaluation of Law B.E. 2562

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

อ่าน 91 ครั้ง

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการของศาลในการมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

The Considerations on the Court Procedure to Suppress the Dissemination or to Remove Computer Data from a Computer System

สุชาดา จันทร์นิธิโชติ

อ่าน 85 ครั้ง

ข้อเท็จจริงที่ศาลไทยรู้ได้เองจากการสืบค้นบนระบบอินเทอร์เน็ต

Judicial Notice of Thai Courts on the Internet

กิตติคุณ วงศ์ทองทิว

อ่าน 119 ครั้ง

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียน

The Duties of Directors and Executives in Managing Conflict of Interests for the Public Companies Offering Shares to the Public and Listed Companies

ภราดร เลี้ยวสกุล, วิภาดา ศักดิ์ศรี

อ่าน 112 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656