ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 69

พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ผู้เข้าชม 319 ครั้ง

10 บทความ

การพัฒนาองค์กรผ่านการมีส่วนร่วม : แนวคิดการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาศาลยุติธรรม (ตอนที่ ๑)

Organizational Development through Participation: The Establishment of the Advisory Council of the Court of Justice (Part I)

พงษศักดิ์ ตระกลูศิลป์, กานต์ธิดา ตระกลูศิลป์

อ่าน 74 ครั้ง

แนวทางการเตรียมความพร้อมและปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

Compliance Guidelines for and Legal Issues under the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)

อนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล, พินิติ ชมสวัสดิ์

อ่าน 156 ครั้ง

สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยในการตรวจสอบพยานฝ่ายโจทก์ : มุมมองจากศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป

The Alleged Offenderûs and Accusedûs Rights to Examine Prosecution Witnesses: Perspectives from European Court of Human Rights

วุฒิพงศ์ จิตอ่อนน้อม

อ่าน 107 ครั้ง

โรค COVID - 19 กับเหตุสุดวิสัยในการหยุดกิจการชั่วคราว

COVID - 19 and the Application of Force Majeure for Temporary Suspension of Business

ธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ, ภัทรวรรณ ทรงกำพล

อ่าน 94 ครั้ง

การศึกษาเปรียบเทียบกลไกการตรวจสอบการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม อย่างร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

Comparative Study on Mechanisms to Verify Serious Breaches of Ethical Standards of Persons who hold Political Posts According to the Constitutions

อาณัติ มานพ

อ่าน 96 ครั้ง

ประมวลกฎหมายยาเสพติดสามารถลดจำนวนคดียาเสพติดได้จริงหรือ? (ตอนที่ ๒)

Could the Narcotics Code Really Reduce the Number of Drug Offences? (Part II)

ลัดดาวัลย์ แก้วประเสริฐ

อ่าน 92 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) : สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์กับรัฐธรรมนูญ ตามแนวคำพิพากษาในอดีตกับการเปลี่ยนแปลงตามคำพิพากษาฉบับล่าสุด ของศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกา

Legal English: Abortion Rights and Constitution under Past Decisions and the Recent Overturn of Supreme Court of the United States

สรวิศ ลิมปรังษี, จริมจิต พันธ์ทวี

อ่าน 153 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

Interesting Supreme Court Decisions

อ่าน 81 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การผูกขาดทางการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจ เกมมือถือ คดี EPIC GAMES, INC., v. APPLE INC., (2021) (ตอนที่ ๒)

Famous Foreign Case: Monopoly & Anticompetitive Practices in Mobile Gaming Industry EPIC GAMES, INC., v. APPLE INC., (2021) (Part II)

สรรเสริญ เดชสีหธนานนท์

อ่าน 56 ครั้ง

บทแนะนำหนังสือ Judge, Technology and Artificial Intelligence: The Artificial Judge

Judge, Technology and Artificial Intelligence: The Artificial Judge

ดร.ไกรพล อรัญรัตน์

อ่าน 79 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656