ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 69

มกราคม-เมษายน 2565

ผู้เข้าชม 277 ครั้ง

12 บทความ

การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

The Application of Technology in Court Procedure of the CIPITC during the COVID - 19 Pandemic

วรวุฒิ ทวาทศิน, อารยา ธีรการุณวงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง, ศลิษา สมบัติศิริ

อ่าน 205 ครั้ง

ความท้าทายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล

The Challenges of Applying Trade Competition Act, B.E. 2560 (2017) to Digital Platform Businesses

กอบกิจ เธียรปรีชา, ณัฐวิช ศิริกาญจน์

อ่าน 105 ครั้ง

แนวคิดการไกล่เกลี่ยกับคดีผู้บริโภคประเภทกู้ยืมเงินในไทย

Mediation Concepts and Mediation Process for Consumer Cases of Loan in Thailand

ไพเนตร ธนาบริบูรณ์

อ่าน 71 ครั้ง

บทบาทของกฎหมายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เพื่อพิทักษ์สังคมไร้งานในอนาคต

What is the Role of Law in Managing the Pace and Degree of Automation to Safeguard against a ‘Jobless Future’?

เปรมิกา ชีวิตโสภณ

อ่าน 157 ครั้ง

เมื่อโลกก้าวไว กฎหมายต้องก้าวทัน : การแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองของไทยให้ก้าวไกลทันโลกปัจจุบัน

The World Changes, the Law Evolves: The Amendment of Thai Immigration Law

อมรพันธุ์ นิติธีรานนท์

อ่าน 99 ครั้ง

เป็นกลางและเป็นอิสระ : เคยเป็นบุคคลล้มละลายสามารถเป็นอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่

Impartial and Independent: Can Discharged Persons from Bankruptcy Proceedings Serve as Arbitrators?

มณฑล อรรถบลยุคล

อ่าน 96 ครั้ง

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อศาลยุติธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

The Study of Public Perceptions Regarding the Court of Justice on the Social Media

สุดปิติ วรรธนะหทัย

อ่าน 78 ครั้ง

ประมวลกฎหมายยาเสพติดสามารถลดจำนวนคดียาเสพติดได้จริงหรือ? (ตอนที่ ๑)

Could the Narcotics Code Really Reduce the Number of Drug Offences? (Part I)

ลัดดาวัลย์ แก้วประเสริฐ

อ่าน 76 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย : แนวทางการดําาเนินคดีที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา

Legal English: A Guide to Patent Litigation in the United States of America

สรวิศ ลิมปรังษี, จริมจิต พันธ์ทวี

อ่าน 99 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

Interesting Supreme Court Decisions

เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน

อ่าน 81 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การผูกขาดทางการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจ เกมมือถือ คดี EPIC GAMES, INC., v. APPLE INC., (2021) (ตอนที่ ๑)

Famous Foreign Case: Monopoly & Anticompetitive Practices in Mobile Gaming Industry EPIC GAMES, INC., v. APPLE INC., (2021) (Part I)

สรรเสริญ เดชสีหธนานนท์

อ่าน 61 ครั้ง

บทแนะนำหนังสือ The Law of Crypto Assets

The Law of Crypto Assets

ปวีร์ เจนวีระนนท์

อ่าน 77 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656