ดุลพาห

สารบัญ

ความท้าทายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล

The Challenges of Applying Trade Competition Act, B.E. 2560 (2017) to Digital Platform Businesses

อ่าน 227 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656