ดุลพาห

สารบัญ

บทบาทของกฎหมายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เพื่อพิทักษ์สังคมไร้งานในอนาคต

What is the Role of Law in Managing the Pace and Degree of Automation to Safeguard against a ‘Jobless Future’?

อ่าน 214 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656