ดุลพาห

สารบัญ

ข้อจํากัดของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบงานตุลาการ

The Limited Use of the Artificial Intelligence in Judicial System

อ่าน 157 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656