ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 67

มกราคม-เมษายน 2563

ผู้เข้าชม 223 ครั้ง

13 บทความ

การยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ของผู้ต้องหาและจําเลย ตามนโยบายประธานศาลฎีกา ของศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ธีระพงษ์ ซื่อสัตย์บุญ, คนองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชา

อ่าน 122 ครั้ง

ข้อจํากัดของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบงานตุลาการ

The Limited Use of the Artificial Intelligence in Judicial System

ดร.ไกรพล อรัญรัตน์

อ่าน 77 ครั้ง

กระดานอัจฉริยะ

SMART KIOSK D-COURT ๒๐๒๐

วงษ์เดือน ดาวเรือง

อ่าน 77 ครั้ง

Regulating Digital Assets under Thai Law: A Case Study of Libra Coin

อ่าน 51 ครั้ง

Private Equity from the Perspective of Thai Laws and Market Practice

,

อ่าน 52 ครั้ง

Complications in Implementing TRIPS Flexibilities to Ensure Accessibility to Pharmaceuticals

อ่าน 87 ครั้ง

An Auspicious Incidence with His Majesty, the Fourth King of the Kingdom of Bhutan on the Full Moon Day

อ่าน 57 ครั้ง

มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙

Measures to Prevent COVID-19

ผศ. (พิเศษ) ดร.อุทิศ สุภาพ

อ่าน 62 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การรับฟังพยานแวดล้อม ในความผิดการตกลงร่วมกัน (Hardcore Cartels) ในบริบทของประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้

Circumstantial Evidences in Hardcore Cartel Prosecutions: Experiences from Japan, Indonesia and South Korea

ดร.เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์

อ่าน 85 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย Legal English: เขตอํานาจศาลเหนือคู่ความ (Jurisdiction Over Parties)

Legal English: Jurisdiction Over Parties

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 64 ครั้ง

Digilaw กฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัล : เทคโนโลยี และนวัตกรรมของศาลยุติธรรมในศตวรรษแห่งอินเทอร์เน็ต

Technologies and Innovations for the Court of Justice in the Internet Century

ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย

อ่าน 72 ครั้ง

บทแนะนําหนังสือ : Democracy in the Courts Lay Participation in European Criminal Justice Systems

Democracy in the Courts Lay Participation in European Criminal Justice Systems

ดร.ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 61 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

เผ่าพันธ์ ชอบน้ําตาล

อ่าน 62 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656