ดุลพาห

สารบัญ

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การรับฟังพยานแวดล้อม ในความผิดการตกลงร่วมกัน (Hardcore Cartels) ในบริบทของประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้

Circumstantial Evidences in Hardcore Cartel Prosecutions: Experiences from Japan, Indonesia and South Korea

อ่าน 145 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656