ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 67

พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

ผู้เข้าชม 258 ครั้ง

11 บทความ

ที่มาของการระงับข้อพิพาทนอกศาล

History of Alternative Dispute Resolution

นพพร โพธิรังสิยากร

อ่าน 58 ครั้ง

“คลินิกจิตสังคม” ศาลอาญาธนบุรี : ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

Psycho-social Clinicé at the Thonburi Criminal Court : a bail supervisor

พรหมพิริยะ เกิดสันเทียะ

อ่าน 77 ครั้ง

หลักการพิจารณาความมีส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น

Principles of Corporate Governance on Shareholdersû Interests

พัชรพร ภู่ทรานนท์, วีรากร สำราญเวทย์

อ่าน 58 ครั้ง

ผู้มีอำนาจเหนือตลาดกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี

Business Operators with a Dominant Market Power and Trade Competition Act B.E. 2560 in Era of Digital Transformation

ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน

อ่าน 62 ครั้ง

ผลกระทบของการประนีประนอมยอมความในชั้นบังคับคดี : บทวิเคราะห์ ผ่านกรอบของหลักการรักษาสัญญาและหลักความเป็นที่สุดของคำพิพากษา

Legal Effects of the Settlement Agreement Arising Out During the Executing Process : An Analysis Through the Lenses of Pacta Sunt Servanda and Res Judicata

สรรเสริญ เดชสีหธนานนท์, สุจรรยา สุจริตศรีชัยกุล

อ่าน 71 ครั้ง

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ

Personal Data Protection Law and Data Concerning

อ่าน 69 ครั้ง

บทแนะนำหนังสือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change and Transition)

Managing Change and Transition

สราวุธ เบญจกุล

อ่าน 59 ครั้ง

Digilaw กฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัล : การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการอำนวยความยุติธรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

The Use of Innovation and Technology for the Administration of Justice Under the Outbreak of Covid - 19 Pandemic

ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย

อ่าน 61 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : ภาษีธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Tax) และกรณีศึกษาคดี South Dakota v. Wayfair, Inc. (๒๐๑๘)

South Dakota v. Wayfair, Inc. (ÚÒ¯) Famous Foreign Case : e-Commerce Tax and South Dakota v. Wayfair, Inc. (2018)

สิตานันท์ ศรีวรกร

อ่าน 82 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

Interesting Supreme Court Decisions

เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

อ่าน 94 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย Legal English : Amicus Curiae คำแถลงของบุคคลภายนอก

Amicus Curiae

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 206 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656