ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 67

กันยายน-ธันวาคม 2563

ผู้เข้าชม 231 ครั้ง

9 บทความ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ : ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการ

Remarks and Suggestions Concerning the Act Amending the Criminal Code (No. 27) B.E. 2562 (2019)

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

อ่าน 83 ครั้ง

ข้อพิจารณามาตรการกฎหมายในคดีสิ่งแวดล้อม

The Consideration of the Environmental Legal Measures

ดร.ชกาจ วรรณไพบูลย์

อ่าน 67 ครั้ง

การฟ้องคดีแทนบริษัท : สิทธิของผู้ถือหุ้นและ ความไม่สอดคล้องกันของกฎหมาย

A Shareholder Derivative Suit : Shareholdersû Rights and Incongruence of the Related Rules

รศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์, ปวีณ งามเจตวรกุล

อ่าน 94 ครั้ง

เทคโนโลยีบล็อกเชนและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำสัญญาในอนาคต

Blockchain Technology and Contracts Transformation

โสมิกา ภคภาสน์วิวัฒน์, ภัทรพล วรฉัตร

อ่าน 113 ครั้ง

สรุปคดีเช่าซื้อและข้อสังเกตเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

Summary of Hire-Purchase Contract Cases according to the Supreme Court Judgments

จักรวาล ทนกล้า

อ่าน 133 ครั้ง

พลิกโควิด - ๑๙ เป็นโอกาสเปลี่ยนผ่านสู่ศาลดิจิทัล ๒๐๒๐

Covid - 19 as an Opportunity to Transform to Digital Courts 2020

ธีระพงษ์ ซื่อสัตย์บุญ

อ่าน 103 ครั้ง

พัฒนาการทางกฎหมายในการกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจ : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายต่างประเทศที่น่าสนใจและกฎหมายไทย

Legal Development in the Imposition of Mental Injury Damages : A Comparative Study between Interesting Foreign Law and Thai Law

วีระยุทธ บุณยบุตร

อ่าน 76 ครั้ง

นโยบายการหันเหคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัว กับการวิเคราะห์การนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา ๙๐

Policy to Deviate Criminal Punishment in Juvenile and Family Courts and the Analysis on Its Practicality : A Study of Special Measures under Article 90 in lieu of Criminal Proceedings

อุดม ลาภิเศษพันธุ์

อ่าน 78 ครั้ง

บทแนะนำหนังสือ Invitation to Law & Society : An Introduction to the Study of Real Law

Invitation to Law & Society : An Introduction to the Study of Real Law

ดร.ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 75 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656