ดุลพาห

สารบัญ

การฟ้องคดีแทนบริษัท : สิทธิของผู้ถือหุ้นและ ความไม่สอดคล้องกันของกฎหมาย

A Shareholder Derivative Suit : Shareholdersû Rights and Incongruence of the Related Rules

อ่าน 182 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656