ดุลพาห

สารบัญ

นโยบายการหันเหคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัว กับการวิเคราะห์การนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา ๙๐

Policy to Deviate Criminal Punishment in Juvenile and Family Courts and the Analysis on Its Practicality : A Study of Special Measures under Article 90 in lieu of Criminal Proceedings

อ่าน 119 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656