ดุลพาห

สารบัญ

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : ภาษีธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Tax) และกรณีศึกษาคดี South Dakota v. Wayfair, Inc. (๒๐๑๘)

South Dakota v. Wayfair, Inc. (ÚÒ¯) Famous Foreign Case : e-Commerce Tax and South Dakota v. Wayfair, Inc. (2018)

อ่าน 133 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656