ดุลพาห

สารบัญ

ผลกระทบของการประนีประนอมยอมความในชั้นบังคับคดี : บทวิเคราะห์ ผ่านกรอบของหลักการรักษาสัญญาและหลักความเป็นที่สุดของคำพิพากษา

Legal Effects of the Settlement Agreement Arising Out During the Executing Process : An Analysis Through the Lenses of Pacta Sunt Servanda and Res Judicata

อ่าน 131 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656