ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 62

มกราคม-เมษายน 2558

ผู้เข้าชม 198 ครั้ง

12 บทความ

ระบบการชะลอฟ้องมีประสิทธิภาพจริงหรือวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักร และราชอาณาจักรไทย

Deferred Prosecution Agreement and the efficiency of this method Comparison & Analysis Between the UK and the US and Thailand

ฐิติ สุเสารัจ

อ่าน 167 ครั้ง

ฎีกาประวัติศาสตร์ : คดีหมอจันทร์ทำร้ายฆ่าพระยารัษฎาฯ (ตอนที่ ๒) และพินัยกรรมเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์

ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ

อ่าน 87 ครั้ง

การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีทางตรงในระบบรัฐบาลแบบรัฐสภา : ศึกษากรณีประเทศอิสราเอล

อาภัสรา เทพจำนงค์

อ่าน 74 ครั้ง

การคุ้มครองดูแลบุตรของลูกจ้างก่อนและหลังคลอด

Protection and care for employees children before and after birth

พัลลอง มั่นดี

อ่าน 66 ครั้ง

ระบบศาลและกระบวนพิจารณาคดีแพ่งของประเทศสิงคโปร์

ดร.กนก จุลมนต์

อ่าน 76 ครั้ง

การพัฒนาสมรรถนะสำหรับวิชาชีพทนายความในประเทศไทย

Competency Development for lawyer in Thailand

วิเชียร ชุบไธสง

อ่าน 75 ครั้ง

สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดเกี่ยวกับเพศ

อภิรัฐ บุญทอง

อ่าน 66 ครั้ง

อิสรภาพราคาแพงสำหรับคนจน : การปล่อยชั่วคราว สภาพปัญหาและหนทางแก้ไข (ตอนที่ ๒)

ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 128 ครั้ง

ฎีกาน่าสนใจ

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อ่าน 69 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) Numerosity: กลุ่มบุคคลมีสมาชิกกลุ่มจำนวนมากซึ่งการดำเนินคดีอย่างสามัญจะทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวก มาตรา ๒๒๒/๑๒ (๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)

ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์

อ่าน 66 ครั้ง

ถามตอบกฎหมายใหม่ : การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class action)

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

อ่าน 82 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) – Class action (1)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 65 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656