ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 62

พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

ผู้เข้าชม 239 ครั้ง

12 บทความ

ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบซีวิลลอว์หรือคอมมอนลอว์

โสภณ รัตนากร

อ่าน 108 ครั้ง

บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศต่อระบบกฎหมายภายในการบริหารสำนวนคดีและบทบาทหน้าที่ของศาลสูง อิทธิพลภายนอกกับความเป็นอิสระของตุลาการ สงครามต่อต้านการก่อการร้ายและหลักนิติรัฐ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์, อมรชัย ศิริถาพร

อ่าน 192 ครั้ง

การเลิกสัญญาโดยข้อสัญญากรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความเสียหายในสาระสำคัญ

ปกรณ์ ยิ่งวรการ

อ่าน 71 ครั้ง

ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน

Problems of Extradition between Thailand and ASEAN Member States

อภินันท์ ศรีศิริ

อ่าน 181 ครั้ง

การควบคุมผู้กระทำความผิดในชั้นปล่อยชั่วคราวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

The Control of the Offenders in the Temporary Release with Electronics Monitoring

วรชาติ เกลี้ยงแก้ว

อ่าน 89 ครั้ง

วิธีพิจารณาคดีฟื้นฟู : การสนองตอบต่อผู้ติดยาเสพติด

วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล

อ่าน 69 ครั้ง

พระภิกษุสงฆ์กับการเสียภาษี

อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร

อ่าน 65 ครั้ง

สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือในทางคดีอาญาจากทนายความ : ศึกษาปัญหาระบบทนายความขอแรงและการใช้ระบบ Public Defende

กรองทิพย์ คำยะรัตน์

อ่าน 104 ครั้ง

ฎีกาน่าสนใจ

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อ่าน 92 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) Commonality: มาตรา ๒๒๒/๑๒ (๑)(๒) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)

ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์

อ่าน 97 ครั้ง

ถามตอบกฎหมายใหม่ : ค้ำประกัน จำนองใหม่

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 69 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) – Class action (2)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 60 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656