ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 62

กันยายน-ธันวาคม 2558

ผู้เข้าชม 244 ครั้ง

11 บทความ

กฎหมายป้องกันการผูกขาด/แข่งขันทางการค้าใน ASEAN: สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล, สาธิตา วิมลคุณารักษ์

อ่าน 318 ครั้ง

ความเป็นธรรมในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ที่มีสามีหรือภริยาตามประมวลรัษฎากร

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

อ่าน 76 ครั้ง

ข้อพิจารณาของประเทศไทยในการอนุวัติกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ

ดร.กนก จุลมนต์

อ่าน 80 ครั้ง

ปัญหาการวินิจฉัยคดีที่มีประเด็นในเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมาย (Conflict of Laws) ในคดีความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย (Products Liability) และข้อเสนอแนะในการใช้และตีความมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑

วีกิจ เจริญสุข

อ่าน 67 ครั้ง

การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายสหพันธรัฐออสเตรเลียเกี่ยวกับการส่งข้อความหรือภาพเรื่องเพศผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

A Comparison of Thai Law and Australian Commonwealth Law on Sexting

ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช

อ่าน 316 ครั้ง

การนำเอาบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องซ้อนของกฎระเบียบ ๑๒๑๕/๒๐๑๒ แห่งสภายุโรปและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปมาปรับใช้เป็นกฎหมายแม่บทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:บทเรียนจากสหภาพยุโรปและแนวทางการรับมือ

Provisions on Lis Pendens of the Council Regulation (EU) No. 1215/2012 as a Model Law for ASEAN Economic Community: Prognosticating Legal Preparation via the Experience of the European Union

วโรตม์ สี่ทิศประเสริฐ

อ่าน 92 ครั้ง

การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔

เกษม ศุภสิทธิ์

อ่าน 68 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) Typicality and Adequacy of Representation: มาตรา ๒๒๒/๑๒ (๑) และมาตรา ๒๒๒/๑๒ (๕) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ ๒๕๕๘

ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์

อ่าน 71 ครั้ง

ฎีกาน่าสนใจ

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อ่าน 82 ครั้ง

ถามตอบกฎหมายใหม่ : ถามตอบกฎหมายใหม่ : หลักประกันทางธุรกิจ

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 75 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) – Class action (3)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 88 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656