ดุลพาห

สารบัญ

ปัญหาการฟ้องคดีภาษีอากรตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๗ (๑) และ ๘

Problems Concerning Filing a Tax Case under the Act for the Establishment of and Procedure for Tax Court (1985) Section 7 (1) and 8

อ่าน 228 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656