ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 68

กันยายน-ธันวาคม 2564

ผู้เข้าชม 255 ครั้ง

6 บทความ

การลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของความผิด

Proportionate Sentencing of Drug Offenders

ดร.ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 101 ครั้ง

ปล่อยชั่วคราวหรือขังชั่วคราว? : ความย้อนแย้งของการฝากขังและปล่อยชั่วคราวในกฎหมายไทย

Provisional Release or Provisional Detention?: a Contradiction of Remand and Release Decisions in the Thai Criminal Procedure

มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์, ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 216 ครั้ง

ปัญหาการฟ้องคดีภาษีอากรตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๗ (๑) และ ๘

Problems Concerning Filing a Tax Case under the Act for the Establishment of and Procedure for Tax Court (1985) Section 7 (1) and 8

วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ

อ่าน 137 ครั้ง

ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับความหมายของสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

Some Considerations on Buildingé under the Land and Building Tax Act (2019)

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

อ่าน 67 ครั้ง

ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและปัญหาทางภาษีเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี

Personal Income Tax Burden and Tax Problems in relation to Cryptocurrencies

อานนท์ ทัศน์เอี่ยม

อ่าน 95 ครั้ง

วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๐๐/๒๕๖๓ แพทย์ทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลเพื่อใช้สถานที่ประกอบโรคศิลป์เป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่

Analysis of the Supreme Court Judgment Number 3100/2563: Is the Hospital-Physician Agreement to Open a Clinic Regarded as an Employment Contract?

ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน

อ่าน 89 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656